23 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายอำนวยการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายอำนวยการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 กันยายน 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวเทศบาลหล่มสัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
21 กันยายน 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พชถ.73-005 สายบ้านคลองยางใต้ หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง ตำบลบ้านไร่
23 กันยายน 2565
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน สาย ง.1 ถึงหลังวิทยาลัยเทคนิค ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. กว้าง 10.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะทางรวม 468.00 ม.
15 กันยายน 2565
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินละคร ตำบลนาสนุ่น อำดภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
15 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายอำนวยการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
15 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายอำนวยการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง อาคาร ๑ จำนวน ๒ เครื่อง และอาคาร ๒ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุจังหวัด

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.