ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
วันที่ 20 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยกำหนกการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด  เพชรบูรณ์ (อาคาร1)
      รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร:

1670887753_hks4yxep.pdf
35

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.