ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
วันที่ 20 กันยายน 2565
ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรณ์ (อาคาร 1)
     รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร:

1670887544_avm7car8.pdf
21

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.