รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
วันที่ 13 กันยายน 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
     ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
      รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร:

1670282978_m2f2h2jk.pdf
13

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.