หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 06 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสาร:

1669676862_zj8nym2n.xlsx
340

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.