รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2565 (ก.จ.จ.เพชรบูรณ์)
วันที่ 22 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2565 (ก.จ.จ.เพชรบูรณ์) โดยมีนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการ ก.จ.จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.