รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 22 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.