เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
ประชุมโครงการ
ประชุมโครงการ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงาน ร่างแผนนโยบาย แก้ปัญหาให้ประชาชน     +more
  
การประชุมคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบาย คสช.    +more
    
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ช.ภ.จ.)    +more
    
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557    +more
    
 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ (กันยายน 2557) สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ย. 2557
ขอเชิญร่วมงาน LANA EXPO 2014 สำนักงานจังหวัด...
17 ก.ย. 2557
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อพั ... สำนักงานจังหวัด...
08 ก.ย. 2557
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม ... สำนักงานจังหวัด...
08 ก.ย. 2557
โครงการมอบรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ ... สำนักงานจังหวัด...
01 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
แบบรายงานมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
22 ก.ย. 2557
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
22 ก.ย. 2557
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว 15609 ...
22 ก.ย. 2557
ตัวอย่างแบบบันทึกการรรับส่งหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
19 ก.ย. 2557
เรื่อง เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี ...
17 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยน้ำย่า
23 ก.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหล่มสักอำเภอหล่มสัก ...
19 ก.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยน้ำย่า ตำบลศิ ...
18 ก.ย. 2557
เรื่อง การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบูรณ์
17 ก.ย. 2557
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง
17 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th