เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พช.เป็นประธาน เปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ณ สหกรณ์ภูมิไทหล่ม     +more
  
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พช. ประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    +more
    
นายวิเชียร
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.พช. กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโครงการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลคุณธรรม ระบบสุขภาพอำเภอคุณภาพ    +more
    
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง.ผวจ.พช. ผู้แทนกล่าวต้อนรับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง ในโอกาสเป็น ประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน    +more
    
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น ... สำนักงานจังหวัด...
20 ส.ค. 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่ ... สำนักงานจังหวัด...
19 ส.ค. 2557
ขอความร่วมมือจัดข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนา ... สำนักงานจังหวัด...
19 ส.ค. 2557
ขอเชิญ ประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ สำนักงานจังหวัด...
15 ส.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Rebrand เป็น PEA ... สำนักงานจังหวัด...
15 ส.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3 ที่ พช 0017.2/ว13737 ลงวันที่ 22 ส.ค.57
25 ส.ค. 2557
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการ คสช.ประจำเดือน
21 ส.ค. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบฟอร์ม)ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว 1319 ...
18 ส.ค. 2557
เลื่อนเวลา พิธีเปิดงาน มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พุท ...
07 ส.ค. 2557
สรุปผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลประจำเดือนกรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดความจุ ...
27 ส.ค. 2557
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานท ...
25 ส.ค. 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ
21 ส.ค. 2557
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแสดงแสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2557 ...
19 ส.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให ...
18 ส.ค. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th