เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการ ชาวนาของพ่อ     +more
  
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีสมโภช
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีสมโภช พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ครบ 3 ปี    +more
    
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน    +more
    
จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 3/2557 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบรรเทาทุกข์    +more
    
 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ (กันยายน 2557) สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ย. 2557
ขอเชิญร่วมงาน LANA EXPO 2014 สำนักงานจังหวัด...
17 ก.ย. 2557
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อพั ... สำนักงานจังหวัด...
08 ก.ย. 2557
เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม ... สำนักงานจังหวัด...
08 ก.ย. 2557
โครงการมอบรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำ ... สำนักงานจังหวัด...
01 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
สรุปผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมติดตามประเมินผลประจำเดือนกันยายน 2557
26 ก.ย. 2557
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิ ...
25 ก.ย. 2557
แบบรายงานมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
22 ก.ย. 2557
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
22 ก.ย. 2557
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว 15609 ...
22 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอหล่มสัก
25 ก.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
25 ก.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยน้ำย่า
23 ก.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหล่มสักอำเภอหล่มสัก ...
19 ก.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยน้ำย่า ตำบลศิ ...
18 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th