กระทรวง/กรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค
บริการ E-service
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
(กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)


ช่องทางการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชน

กรมที่ดิน

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากรในการทำนิติกรรม

ระบบยื่นจองคิวจดทะเบียน/จองคิวรังวัดที่ดิน e-QLands


APP Store


PLAY Store

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์


ชำระค่าไฟฟ้า
ขอใช้ไฟฟ้า
ขอทดสอบหม้อแปลง
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Job Center)

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์การรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์การให้บริการนายจ้างผู้ประกันตน

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่ง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

จองคิวทำใบขับขี่ DLT Smart Queue ผ่าน Application มือถือ

การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์
 

 

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5672-9754 e-mail : [email protected]